Algemene Voorwaarden

van Koster&Kolk v.o.f. met de handelsnaam
CAPAZ TENTOONSTELLING- EN INTERIEURBOUW

klik hier voor de algemene voorwaarden als PDF

Algemeen

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener: ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden.

De werking van deze algemene voorwaarden heeft betrekking zowel op de offerte van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener en de al dan niet acceptatie daarvan door de opdrachtgever als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

Onder het begrip ‘werk’ zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop begrepen.

Offerte, prijsaanpassing

Artikel 2.

1. Offertes worden gedurende 3 weken gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van een getekende offerte de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener heeft bereikt.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4. Offertes geschieden schriftelijk.

5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen gelden nimmer meer dan voor één opdracht.

Artikel 3.

1. Van de offerte van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener maakt deel uit een beschrijving volgens hetwelk de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener verplicht is het werk uit te voeren en op te leveren.

2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg terzake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in lid 1 bedoelde beschrijving.

3. Indien de in lid 1 bedoelde beschrijving nog keuzemogelijkheden inhoudt voor de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de hoogte te brengen. Ingeval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet tijdig plaatsvindt, is de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertraging en/of schade.

4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener desgewenst schriftelijk worden vastgelegd en aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de opdrachtgever niet binnen een week na ontvangst van vorenbedoelde schriftelijke bevestiging reageert, wordt hij geacht met deze schriftelijke bevestiging in te stemmen. Voor zover het meerwerk niet schriftelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld omdat dit praktisch niet mogelijk, c.q. wenselijk was, dan geldt het aanvaarden van het verrichten van de werkzaamheden of het niet binnen twee dagen na het verrichten van de werkzaamheden protesteren tegen de uitvoering daarvan, als bevestiging van het overeengekomen meerwerk, welk meerwerk alsdan in rekening zal worden gebracht op de gebruikelijke wijze of bij gebreke daarvan tegen een redelijk loon.

Artikel 4.

De tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener is gerechtigd, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren ingeval van oorlog en/of indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, prijsstijgingen van materialen en andere door externe omstandigheden veroorzaakte verhogende factoren, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de opdrachtbevestiging te voorziene omstandigheden.

Kosten, vergoedingen

Artikel 5.

1.Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener.

2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zijn de in lid 1 bedoelde kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.

3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.

Inspectie

Artikel 6.

1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de tentoonstelling, evenement, winkel, bedrijf, kantoor etc. te inspecteren op de goede conditie ervan.

2. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener te worden gemeld. Daarin wordt zo spoedig mogelijk door de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt met overeenkomstige toepassing van lid 1.

3. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames binnen twee dagen na tijdige inspectie, althans voorafgaande aan de opening van de tentoonstelling, evenement, winkel, bedrijf, kantoor etc., heeft de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.

Oplevering, eigendom

Artikel 7.

1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De opdrachtgever is verplicht het werk, voor zover dit niet zijn eigendom is, aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.

2. De tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.

4. Blijkt uit de offerte dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5 bepaalde.

5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener zich die eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welke geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling. Zolang de eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig recht te verlenen.

Risico

Artikel 8.

1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener.

2. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener te spoedigste aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

3. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk afleveren van het werk door het zich voordoen van omstandigheden als bedoeld in lid 2.

Artikel 9.

1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever bij de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener of op de plaats van het werk ter beschikking van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener gesteld te worden.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener en voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener stellen van de in lid 1 bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen.

3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.

4. Tijdens het vervoer als in lid 3 bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen en het verblijf in de tentoonstellingsruimte, winkel, bedrijf, kantoor etc. is het risico van die goederen geheel voor de opdrachtgever. De tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden ingeval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener.

5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener tegelijk met goederen van deze laatste worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaan aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener tengevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart bovendien de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo’n gebrek.

6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1 bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10.

De aansprakelijkheid van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener en aan haar verbonden derden beperkt blijven tot het in rekening gebracht factuurbedrag met een maximum van € 5.000.

Overmacht

Artikel 11.

1. De tussen partijen overeengekomen opleveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener is sprake, indien deze na het tot stand komen van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en als gevolg van tekortkoming en de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van de tentoonstelling of het evenement of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit; alles zowel in het bedrijf van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener als bij derden, van wie de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener ontstaan.

3. Indien door overmacht de oplevering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Ook ingeval door overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de opening van de tentoonstelling, evenement, winkel, bedrijf etc. kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In beide gevallen heeft de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Betaling

Artikel 12.

1. Betaling van de tussen beide partijen overeengekomen prijs dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener om tijdens de uitvoering of in het gebruik werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs vorderen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.

2. Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens lid 1 is verschuldigd, dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.

3. Indien de betalingen bedoeld in lid 1 en 2 niet binnen de betalingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 1% rente per maand verschuldigd aan de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener, een gedeelte van de maand voor een volle gerekend.

Ontbinding

Artikel 13.

1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Invorderingskosten, onderpand

Artikel 14.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15.

Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

Geschillenregeling

Artikel 16.

1. Alle geschillen tussen partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks verklaart.

3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van de partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

Toepasselijk recht

Artikel 17.

Op alle door de tentoonstelling- en interieurbouw dienstverlener af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Neem contact op